Jsme tu pro Vás

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád
 
Všeobecné obchodní podmínky platné a účinné od 1.11.2022

1. Všeobecná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád spol. DOKTOR OKEN, s.r.o., IČ: 04379683, se
sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (dále jen „obchodní podmínky“) upravují
pravidla pro dílo zhotovené zhotovitelem pro objednatele na základě uzavírané smlouvy o
dílo.
2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují v souladu ust. § 2586 a násl. zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ) vzájemná práva
a povinnosti zhotovitele a objednatele (dále jen „zhotovitel“ či „objednatel“) vzniklé
v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Údaje zhotovitele jsou následující:
Firma: DOKTOR OKEN, s.r.o.
Sídlo: Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČ: 04379683, DIČ: CZ04379683
C 246605 vedená u Městského soudu v Praze
e-mailová adresa: zakaznici@doktoroken.cz
tel.: +420 724 123 459
 
Otevírací doba provozovny Rakovník:
Trojanova 2106, 269 01, Rakovník - Rakovník II
po - pá: 8:00 – 17:00
so - ne: zavřeno
     
4. Je-li objednatelem spotřebitel, jak je definováno v článku II. odst. 2 těchto obchodních
podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012
Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č.
634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
spotřebitele“).
5. Je-li objednatelem jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v článku II. odst. 3 těchto
obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a ObčZ.
6. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami, jejich obsah je mu znám, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na
tyto obchodní podmínky a reklamační řád je objednatel dostatečným způsobem před
vlastním provedením díla upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní
podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 odst. 1 ObčZ nedílnou součástí uzavřené smlouvy o
dílo. Obchodní podmínky a smlouva o dílo jsou vyhotoveny v Českém jazyce. Smlouvu o dílo
lze uzavřít jen v Českém jazyce.
7. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

 
2. Vymezení pojmů a postup uzavření smlouvy o dílo
1. Zhotovitel je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
podnikatelské činnosti. Zhotovitel přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává
objednateli zboží nebo poskytuje služby.
2. Objednatel – spotřebitel je každý objednatel, nejedná-li se o objednatele – jiný subjekt, jak je
definován v odstavci 3 tohoto článku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se
zhotovitelem nebo s ním jinak jedná.
3. Objednatel – jiný subjekt, je takový objednatel, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy
je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom
ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu
svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
4. Předmět díla – předmětem díla na základě smlouvy o dílo je servis oken a dveří, opravy
eurooken, opravy špaletových oken, opravy žaluzií a rolet, servis a opravy hliníkových dveří,
výměna všech typů kování, výměna kování u vchodových dveří, servis a opravy hliníkových
oken, výměna izolačních skel.
5. Cena díla je vždy uváděna včetně DPH (zhotovitel je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno
dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. V těchto obchodních podmínek.
3. Vznik smlouvy o dílo
1. Smlouva o dílo vzniká uzavřením písemné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.
Smlouva o dílo má vždy písemnou formu a je doručená druhé straně osobně, poštou nebo
e-mailem.
2. Na základě takto uzavřených smluv o dílo je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve
sjednaném rozsahu, termínu a za sjednanou cenu a objednatel se zavazuje dílo převzít a
uhradit smluvní cenu.
3. Termíny plnění smlouvy o dílo jsou závazné při splnění platebních podmínek, včasného
doplnění potřebných technických parametrů a zajištění stavební připravenosti
objednatelem. 
4. Předmět díla
1. Předmět díla je specifikován v konkrétní smlouvě, případně cenové nabídce zhotovitele,
která tvoří nedílnou součást konkrétní smlouvy. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě
výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není
ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele, zhotovitel je v tomto
případě vázán pouze výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením obvyklým
u zhotovitele v době provedení díla.
2. Je-li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané objednatelem, nebo pouze
na základě údajů uvedených objednatelem, nenese zhotovitel žádnou odpovědnost za
případnou odchylku výrobku od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné

vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy, nese v plné výši
objednatel.
3. Případné změny specifikace díla budou řešeny pouze formou písemného dodatku. Pokud v
důsledku změny díla dojde ke změně původně sjednané ceny díla, zavazují se smluvní strany
dodatkem upravit i nové určení ceny a termínu dokončení díla.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou smluvní cenu. Zhotovitel se
zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a jejích příloh.
5. Výhrada vlastnického práva: Objednatel se stává vlastníkem díla až dnem uhrazení veškerých
finančních závazků vůči zhotoviteli, které vyplývají z předmětné smlouvy, nezbavuje se však
odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu díla, počínaje zahájením montážních
prací. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na jiného,
dokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího
svého obchodního partnera nebo třetí osobu, jemuž bude předmět smlouvy předán.
6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré manuály užívání,
dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal v souvislosti s dílem. Objednatel je
povinen užívat dílo v souladu s těmito dokumenty. Objednatel a zhotovitel souhlasně
prohlašují, že zhotovitel neodpovídá za vady způsobené objednatelem v rozporu s těmito
dokumenty.
5. Dodací podmínky pro montáž
1. Je-li součástí smlouvy závazek zhotovitele provést montáž výrobku, je objednatel povinen na
své náklady zajistit stavební připravenost díla dle požadavků zhotovitele a podmínky pro
montáž, především přívod energií (tj. pitná voda, elektřina 220 V a jiné dle dohody),
přístupovou cestu a uvolnění prostoru potřebného pro provedení díla v místě montážních
nebo servisních prací a v nezbytném rozsahu také zamezení pohybu jiných osob. Dále se
objednatel zavazuje zajistit možnost uskladnění materiálů pro dílo, a to bezúplatně.
Objednatel se zavazuje zajistit přímo v místě zhotovení díla sociální zázemí a WC pro
zhotovitele a jeho pracovníky.
2. Při marném výjezdu k montáži zaviněném objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli
náklady na tento marný výjezd vynaložené. Objednatel se zavazuje potvrdit skutečnost
marného výjezdu montážní skupině nebo jinému zástupci zhotovitele, a to formou zápisu do
montážního deníku nebo do předávacího protokolu. Pokud z důvodů na straně objednatele či
jiných osob provádějících práce na stavbě montáž neproběhne najednou bez překážek a
přerušení, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat vícenáklady vzniklé přerušením montáže a je
oprávněn posunout termín dokončení díla dle vytíženosti svých kapacit. Vícenáklady budou
účtovány sazbou dopravy 12,- Kč/km tam i zpět, ztrátou času na cestě 200,- Kč/hod/osoba a
servisní práce 200,- Kč/osoba/hod.
6. Provedení díla, dodací lhůty
1. Objednatel je povinen ve sjednané lhůtě, nejméně však sedm (7) pracovních dní před
nástupem na montáž písemně potvrdit zajištění stavební připravenosti pro montáž.
Neobdrží-li zhotovitel toto potvrzení objednatele, není povinen dodržet termín plnění
sjednaný́ smlouvou o dílo. Pozdější změna termínu je možná pouze na základě vzájemné
dohody stran.
2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k prodlení zhotovitele z důvodu vzniku okolnosti
zprošťující odpovědnosti dle § 2913 NOZ (např. vyšší moc), prodlužuje se sjednaná doba
provedení díla přiměřeně době a okolnostem prodlení. Za okolnost zprošťující odpovědnosti

se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která nastala nezávisle
na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.
3. Konečný termín plnění se také prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro objektivní
prokázané skutečnosti dílo provádět (např. montáž exteriérové části díla nebude možné
realizovat pro nepřízeň počasí). V případě nepříznivosti klimatických podmínek je vždy
zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele o přerušení prací. Doba plnění se o
tuto dobu prodlužuje, přičemž toto nebude považováno za prodlení na straně zhotovitele.
7. Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody na díle
1. Objednatel je povinen si převzít dílo do tří (3) dní od okamžiku, kdy jej k tomuto převzetí
zhotovitel vyzve. Objednatel je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý
den předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající
dílo a podepsaná na dodacím listě byla za objednatele oprávněna dílo převzít. Nezajistí-li
objednatel v dohodnutém termínu osobu oprávněnou k převzetí díla, má se za to, že dílo
bylo provedeno a předáno řádně (tj. bez vad a nedodělků).
2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému
užívání díla. Zhotovitel se zavazuje případné drobné vady a nedodělky díla odstranit bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od převzetí díla objednatelem, je-li to
technologicky možné.
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré manuály užívání,
dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal v souvislosti s dílem.
4. V případě prodlení objednatele s převzetím díla vzniká zhotoviteli nárok na úhradu smluvní
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla. Tuto smluvní pokutu je oprávněn zhotovitel
započíst proti uhrazeným zálohám na dílo.
8. Právo odstoupit od smlouvy o dílo
1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší ustanovení
smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek podstatným způsobem. Za
podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje zejména:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu více jak 30 pracovních
dní, aniž toto prodlení nastalo v důsledku prodlení objednatele nebo vyšší moci a
zhotovitel nedokončí a nepředá dílo objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě
poskytnuté mu objednatelem,
b) nedokáže-li zhotovitel bez odůvodněných příčin náležitě provádět dílo nebo
bezdůvodně zastaví provádění díla,
c) zhotovené dílo je nezpůsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu použití a
zhotovitel neodstraní takovouto vadu díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté
mu objednatelem.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou zálohy na cenu díla po dobu delší jak čtyři dny,
b) objednatel je v prodlení s úhradou doplatku ceny díla po dobu delší jak 10 dní od data
splatnosti,
c) je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli, nebo na majetek objednatele prohlášen
konkurs,
d) objednatel je v prodlení s převzetím díla po dobu delší jak 7 dní,
e) při opakovaném nedodržení stavební připravenosti ze strany objednatele, jestliže zhotovitel
zjistí při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým

způsobem, a smluvní strany se v přiměřené lhůtě nedohodnou na změně či dodatku této
smlouvy,
f) z důvodu stavební nepřipravenosti po dobu delší jak 10 dní po uplynutí termínu sjednaného
ve smlouvě jako doba plnění,
g) trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu objednatele nebo s použitím zřejmě
nevhodné věci i po upozornění zhotovitele,
h) nastane jakýkoli jiný důvod odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele uvedený ve
smlouvě, VOP nebo právních předpisech.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně do jejího
bydliště/sídla, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní
straně. Odstoupení je účinné okamžikem doručení jeho oznámení do místa podnikání nebo
bydliště druhé smluvní strany, odmítnutím převzetí zásilky nebo v případě uložení
doporučené poštovní zásilky na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní
licence, kterou si příjemce nevyzvedl ani patnáctý́ (15.) den po jejím uložení, se považuje
zásilka za doručenou v tento patnáctý́ (15.) den; není-li tento patnáctý́ (15.) den pracovním
dnem, pak se zásilka považuje za doručenou první pracovní den po tomto dni.
4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele na úhradu smluvních pokut a
náhradu škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení díla a ušlý zisk.
Jestliže dílo bylo v době odstoupení od smlouvy již provedeno, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli též náklady na demontáž, dopravu a uskladnění předmětu díla.
5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dní od
ukončení smlouvy odstoupením, za tím účelem jsou povinni si poskytnout nezbytnou
součinnost. 
9. Platební podmínky
1. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla určenou ve smlouvě a případně jejích dodatcích.
Objeví-li se při provádění díla potřeba prací do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly
předvídatelné v době uzavření smlouvy, (případně požadované dodatečně objednatelem),
může zhotovitel požadovat přiměřené zvýšení ceny.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoli finančního závazku vůči zhotoviteli je
objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně až do
úplného zaplacení.
3. Drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání díla, jakož i případné
pozdější uplatnění reklamace díla, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit sjednanou
cenu díla v plné výši a stanovené lhůtě splatnosti.
4. Je-li objednatel v prodlení se splněním povinnosti umožnit zhotoviteli řádnou montáž např.
prodlením se stavební připraveností, s úhradou zálohy, nebo jiné již dříve splatné faktury,
není zhotovitel povinen nastoupit na montáž ve sjednaném termínu.
5. Zhotovitel se zavazuje při nesplnění dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za zhotovení díla za každý den prodlení.

8. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád
1. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je
objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty a zároveň po úplném uhrazení kupní
ceny.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem

ve smyslu § 419 NOZ, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a
zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení NOZ vztahující se na spotřebitele.
3. Smluvní záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla, resp. uhrazením smluvní ceny
díla a případných dalších závazků objednatele vůči zhotoviteli, podle toho, která skutečnost
nastala později. Konec smluvní záruční lhůty nastane uplynutím 36 měsíců od předání díla. V
případě dílčích plnění počíná běžet záruční doba až dnem předání a převzetí celého díla
objednatelem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s
výjimkou vad, u nichž zhotovitel jednoznačně prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel
a/nebo s výjimkou vad, které byly způsobeny využíváním díla v rozporu s dokumenty, které
mu dodal zhotovitel. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení díla na základě jeho užívání
objednatelem po předání díla.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku
neodborných zásahů ze strany objednatele, a dále v případech uvedených v záručním listě.
Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než
uvedeno ve smlouvě, nebo k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani
za vady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro používání, nevhodnou
obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem
třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež
apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele.
5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje vyřídit reklamaci co
nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění s výjimkou vad, jejichž povaha a
rozsah si vyžadují delší termín pro obstarání materiálu, norem spotřeby času nebo nutných
technologických přestávek.
6. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady vždy jen písemnou formou s popisem vad
zaslanou do místa podnikání zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede datum a popřípadě
číslo uzavřené smlouvy o dílo, na základě které bylo dílo realizováno, popíše záruční vadu a
uvede navrhovaný́ způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci
nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů písemně či elektronicky na e-mail objednatele uvedený
v záhlaví této smlouvy vyjádřit a uvést, zda reklamaci uznává nebo sdělit objednateli své
námitky spolu s jejich odůvodněním.
7. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se
vyskytují záruční vady, pokud je to potřebné pro ověření či řádné odstranění záručních vad.
8. V případě odstranění záruční vady dodáním nedodaných částí předmětu díla a výměnou
(dodáním nového plnění) prvků nebo zařízení nebo novým provedením prací běží pro dodané
nebo vyměněné části předmětu díla nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění
(věcí) objednatelem. Délka této záruční doby odpovídá příslušné záruční době uvedené ve
smlouvě.
9. Práva a povinnosti z titulu vad díla nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy
9. Podmínky ochrany osobních údajů
1. Správce osobních údajů:
DOKTOR OKEN, s.r.o., IČ 04379683, se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1
(dále jen: „správce“), jakožto zhotovitel a provozovatel internetových stránek
www.doktoroken.cz („internetové stránky"), uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických
osob, návštěvníků internetových stránek a zákazníků internetového obchodu v souladu s
platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. Správce nejmenoval pověřence pro
ochranu osobních údajů.
2. Kontaktní údaje správce:
Xxxxx, tel.: …, e-mail: ….
3. Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům:
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo,
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění dle smlouvy o dílo, tedy zejména Vaše jméno a příjmení,
fakturační a doručovací adresu, případně firmu, identifikační číslo, a dále telefonní číslo a e-
mailovou adresu.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v rozsahu, ve kterém je to nezbytné z těchto
zákonných důvodů:
a) pro plnění smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy s Vámi
b) dále osobní údaje zpracováváme tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např.
v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
c) V rámci tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR můžeme Vaše osobní
údaje využít například pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky,
vymáhání práv ze smlouvy o dílo a pro účely správy uživatelského účtu a provozování
informačního systému internetového obchodu.
d) Pouze s Vaším výslovným souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely
přímého marketingu, jmenovitě k zasílání aktuální nabídky zboží, newsletteru nebo
jiných obchodních sdělení o našich produktech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
e) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu
čl. 22 GDPR.
4. Doba uchovávání údajů:
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících
ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
tedy po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu
2. případně po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce):

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
a) podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-
shopu,
c) zajišťující marketingové služby nebo účetní služby.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.
6. Vaše práva:
1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména tato práva:
a) Právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost údajů. Máte
právo se nás dotázat, jaké osobní údaje konkrétně o Vás shromažďujeme. Na takový
dotaz Vám bezplatně vydáme kopii všech údajů v elektronické formě, pokud nežádáte
o jiný způsob. Některé osobní údaje máte navíc právo získat elektronicky ve strojově
čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
b) Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů. Na Vaši žádost provedeme
opravu/doplnění Vašich osobních údajů.
c) Právo na výmaz, resp. právo být zapomenut. Jsme povinni zlikvidovat osobní údaje
zejména, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a
neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku proti
zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud
vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud nám
povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis.
d) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky: uoou.cz.
e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku
proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, tedy
zjednodušeně řečeno v případech, kdy zpracování údajů není nezbytné ani pro plnění
smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ani nám ho neukládá zákon. Pokud námitku
vyhodnotíme jako důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.
f) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud jste udělili souhlas
se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím
emailové adresy: zakaznici@doktoroken.cz.
7. Zpracování osobních údajů a podmínky zabezpečení osobních údajů:
1. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u
osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a
zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k
zajištění k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména
256bitové šifrování, antivirový program a použití hesel, aby nemohlo dojít k neoprávněnému

nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů
údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup
pouze jím pověřené osoby.
8. Závěrečná ustanovení:
1. Podpisem smlouvy o dílo potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních
údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte podpisem smlouvy o dílo, kterým potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
10. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že všechny jejich spory vznikající a související s touto
smlouvou budou rozhodovány ve vztahu s podnikateli jako objednateli díla s konečnou
platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Sudištěm bude Praha.
Rozhodčí řízení se koná v českém jazyce.
3. V případě, že dojde mezi zhotovitelem a objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu ze smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou,
může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední
inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
4. Spory plynoucí z výkladu a realizace smlouvy o dílo mezi společností DOKTOR OKEN s.r.o. jako
zhotovitelem a spotřebiteli jako objednateli, budou řešeny také u místně a věcně příslušného
soudu v České republice.
5. Aktuální vzorové znění VOP je vždy k dispozici na www.doktoroken.cz. Změny VOP lze činit
pouze na základě písemné dohody stran písemnou dohodou v konkrétní smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho
oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce
daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě
vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli
stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je
oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.
7. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za
doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.
8. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele postoupit svou pohledávku vůči
zhotoviteli vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

9. Zvláštní ujednání s objednatelem učiněná ve smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními
těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

https://www.doktoroken.cz/files/obchodni-podminky-10112022.docx